Marketinge gönükdirilen mazmuny ösdürmek we diňe satmak däl - Semalt hünärmeniWeb mazmunyňyzy ösdüreniňizde, satuwy özüne çekip, tomaşaçylaryňyzyň isleglerini kanagatlandyrmagy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Satuwy amala aşyrmak üçin täsirli marketing guraly bolan tomaşaçylara baý mazmunyň arasynda dogry deňagramlylygy tapmak kyn bolup biler. Dogrusyny aýtsak, önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmagyň iň oňat usuly, makalany tutuşlygyna "Indi satyn alyň!" Bilen doldurman, olaryň peýdalaryny görkezmekdir.

Tomaşaçylaryňyza degişli mazmuny nädip döretmeli

Diňe satuw üçin ýazylan mazmunlar näme? Bu siziň bermeli bir soragyňyz. Indi kiçi bir kärhana hökmünde, isleýän zadyňyz bar bolsa, satuwyňyzy gowulandyrmagyň ýollary, näme üçin diňe şol maksat bilen mazmun ýazmaly däl? Dogrusy, bu internetde gaty gowy pikir däl. Muny goýmagyň bir usuly, "internet ulanyjylary siziň nähili peýdalydygyňyzy görkezmegiňizi isleýärler". Muny edip bilýän bolsaňyz, mazmunyňyzdaky ähli marketingi amala aşyrdyňyz.

"Şu gün Semalt işe alyň" -y gören bolsaňyz, size hyzmatlaryň sanawy berlen bolsa göz öňüne getiriň. Hiç haçan baglanyşyga basmarsyňyz ýa-da derrew işe almarsyňyz. Şeýle-de bolsa, mazmunymyz arkaly biziň hünärmenlerimizi görüp bilersiňiz we web sahypaňyzdaky meseleleri çözmek üçin has enjamlaşdyrylan.

Web sahypaňyzda kynçylyk çekýän bolsaňyz, bu meseläni çözýän bir makalamyz bar. Bu düşünjeli makalany okanyňyzdan soň, meseläni nädip çözmelidigine has gowy düşünersiňiz, ýöne muny hem bilýärsiňiz Semalt bu mesele bilen tanyşdyr. Toparymyzdaky birnäçe hünärmen we köp ýyllyk tejribe bilen, bu meseläni çözmek üçin iň gowy saýlandygymyzy aňsatlyk bilen netije çykaryp bilersiňiz.

Diňe şu wagt, mazmunymyzy diňe diňleýjilerimize bilim bermek üçin ulanman, eýsem myhmanlarymyza olaryň ýagdaýlaryndan habarlydygymyzy ynandyrmak üçin ýeterlikdi. Soňra bolsa, bizi işe almaga mejbur edýän işi ýerine ýetirmek ukybymyza has ynamly bolýarlar we biz eltýäris.
Baý mazmun bilen üpjün edip, diňleýjilere düzedip boljak meseläni düşündirýärsiňiz. Theadyňyzdan çykarmaň, maksat, size zerurlygy we web sahypaňyzyň aç-açan ýa-da diňleýjileriňize mejbur edilmeýän ýaly görünmegini üpjün etmekdir.

Tomaşaçylaryňyz üçin mazmunyň görnüşleri

Dogry dilde gürlemek üçin alyjylar üçin haýsy mazmuny döretmelidigini öwrenmeli. Munuň üçin huni ýokarsy, huni ortasy ýa-da aşaky bölegi barmy?

Bu keseki bir zat ýaly bolup biler ýa-da käbir okyjylar üçin düzülen, ýöne bize ynanyň: web mazmunyňyzyň üstünligi üçin möhüm sözler.

Mazmunyňyzy düzeniňizde, maksatly diňleýjiňiz mazmunyňyzy nädip we haçan sarp etjekdigi hakda pikir edip gördüňizmi? Mazmunyňyz hakda pikirleneniňizde, maksatly diňleýjiňiziň şahsyýeti we häsiýeti üçin mümkin boldugyça söýgüli etmäge synanyşýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, köpümiz "alyjylarymyzyň mazmuny üçin tomaşaçylarymyzyň bu etap üçin haýsy mazmuny görmek isleýändiklerine" esaslanyp, mazmuny saýlaýarys.

Web mazmun marketing strategiýasynyň iki esasy maksadynyň biri, okyjyny ýa-da tomaşaçyny marketing mazmunyndan has öňe sürmek we şol tomaşaçy tarapyndan satuw gazanyp, öýi urmak.

Mazmunyňyzyň üsti bilen diňleýjileriňiz bilelikde alyp barmaly. Ilki bilen yzygiderli öňdebaryjy hökmünde başlaýarlar. Soň bolsa, marketing kwalifikasiýaly öňdebaryjylara (MQLs) ösmezden we Satyş kwalifikasiýaly liderlere (SQL), soň bolsa hakyky satuwlara öwrülmezden ozal.

Täsirli mazmun döretmegiň açary, alyjynyň potensial syýahatyny aň-düşünje derejesinde pikir etmekden saklanmakdyr. Seni işe almagyň pikirini aňynyň arkasyndan öňe çykarmaga kömek edýän muňa düşünýär.

Mazmunyňyzy döretmekde, hemmeler mazmun basgançaklary bolan TOFU, MOFU we BOFU-nyň zerurlyklaryny göz öňünde tutmalydyrlar.

Web sahypasynda haýsy mazmun bolmaly?

Mazmun vakuumda bolup bilmez. Mazmunyňyzyň we strategiýanyňyzyň üstünligi, ulanyjynyň şeýle aktiwlere bolan islegine gaty täsir edýär. Ulanyjylar diňe peýdaly bolsa mazmundan geçýärler. Islendik zerurlygy kanagatlandyrmasa ýa-da islegi kanagatlandyrmasa, ony peýdasyz hasaplaýarlar. Şonuň üçin mazmunyňyza alyjy merkezi çemeleşmeli.

Diňe satuw üçin mazmun döretmäň. Şeýle mazmun derrew gymmaty berip biler, ýöne uzak wagtyň dowamynda mazmun azalýar.

1. TOFU

Bu, okyjynyň ilkinji basgançagydyr. Bu habarlylyk tapgyry. Bu etapda okyjylaryňyz gözlegçilerdir. Bir mesele bilen ýüzbe-ýüz boldular we meseläni çözüp ýa-da aýdyňlaşdyryp biljek maglumatlary gözleýärler. Internetde birnäçe tonna maglumat arkaly tertipleşdirýärler. Bu etapda siziň bilen beýleki maglumat çeşmeleriniň arasyndaky bäsdeşlik diýseň ýiti. Bu, internet ulanyjylarynyň mazmun baýlyklaryňyza duş gelmegi we müşderä öwrülen okyjyny tapmak mümkinçiligiňiziň artmagy üçin SERP-de hökman durmalydygyňyzdyr.

Müşderiňiziň emläkleri web sahypaňyzyň blogy, myhman blogy, infografika we sahypaňyza gelýän traffigi artdyryp biljek beýleki zatlary öz içine alýar. Bu aktiwleriň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin mazmunyňyz, SEO tagallalaryňyz we onlaýn marketing tagallalaryňyz bilen garyşyk bolmaly. Geçirilen gözlegler, kompaniýa hökmünde blog açmagyň, girmeýänlere garanyňda 55% köp adamy özüne çekip biljekdigini görkezdi.

TOFU tapgyry, esasanam önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada habardarlygy ýokarlandyrjak bolanyňyzda bäsdeşleriňiz bilen uly boşluk döredip biler.

Bellik: müşderileriňiz has habarly bolmak isleýärler we bu gaty gowy zat. Şonuň üçin siziň işiňiz, gözleýän maglumatlaryny almaklaryny üpjün etmek we muny iş nukdaýnazaryndan edýärsiňiz.

Şonuň üçin ssenariýa dogry bolanda indiki tapgyra gatnaşarsyňyz. Tomaşaçylaryňyzy netijeli ynandyrmak üçin dogry mazmun gerek.

2. MOTF

“Funnel” mazmunynyň ortasy alyjynyň syýahatynyň göz öňünde tutulýan tapgyrydyr. Bu, habarlylyk aktiwleriňiziň artykmaçlyk berip başlamagydyr.

Indi sahypaňyza girýänleri aldyňyz, ýöne olary asyp goýup bilmersiňiz - indiki ädim gerek. Sahypaňyza gelýän traffigiň hemmesiniň öňdebaryjy däldigine üns beriň. Käbirleri ýalňyşlyk bilen baglanyşygyňyza basan bolmagy mümkin, käbirleri sahypaňyzyň nämedigini görmek isleýärler. Ortaça, giriş sahypasynyň öwrüliş tizligi takmynan 2,35%. Şeýlelik bilen pes göterim bilen mümkin boldugyça köp adamyň durmagyny isleýärsiňiz. 100 gezek basylanda, diňe iki töweregi öňdebaryjy bolýar. Mundan başga-da, göz öňünde tutmaly başga-da birnäçe faktorlary barlamaly. Mysal üçin, öwrülişikler diňe önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy adamlar öz meseleleriniň ideal çözgüdi hökmünde görenlerinde bolýar. Müşderi bolmazdan ozal olaryň gyzyklanmalaryna we isleglerine laýyk gelýändigine ynanmalydyrlar.

Siziň işiňiz we MOTF-yň işi, "Hawa, bu siziň gözleýän çözgüdiňiz". Bu habary geçirmek üçin ulanyp boljak mazmuna geliň:
 • Mysal üçin gözlegler: düşünjäniň subutnamasyny hödürleýän faktiki hasabat.
 • Ak kagyzlar: kompaniýanyň gurluşyny, ýolbaşçylygyny we domen tejribesiniň çuňlugyny görkezmek üçin ajaýyp.
 • Önümi deňeşdirmek: bu önümiňiziň ýaryşlaryňyzy ýeňýän ýerlerini görkezýär.
 • Önüm gollanmasy: bu önümleriň işleýşini, aýratynlyklaryny we önümleriňiziň näderejede netijelidigini düşündirýän ulanyjy gollanmasydyr.
Bu mazmuny we beýleki görnüşleri ulanyp, okyjylaryňyza düşündirip bilersiňiz:
 • Önümiňizden garaşmaly zatlarynyň hemmesi
 • Näme üçin saňa ynanyp bilerler we etmeli
 • Önümleriňiz eýýäm döredilen müşderileriňize nähili kömek etdi
 • Önümiňiziň berýän peýdalary

3. BOTF

Huni aşagy. Roadshli ýollar muňa eltýär. BOTF, alyjylara geçmäge taýyn bolan iň soňky tapgyrdyr. Köplenç bu döwürde önümleriňizi satyn almak bilen gyzyklanýar, ýöne pikirlerini düzmäge kömek etmek üçin birneme iteklemek zerur.

Size howandarlyk edip dogry hereket edýändiklerine ynandyrýan mazmun bolmaly. Dogry ýerine ýetirilse, bu siziň işiňiz üçin satyn almagyň netijesini kepillendirer diýip umyt edýäris.

Bu pursatda okyjynyň aňyny ele almak we goýbermezlik üçin mazmunyňyzy ulanmalysyňyz. Teklipleriňizi olara berip başlaýarsyňyz.

Bu teklipleriň käbiri:
 • Haryt arzanladyşy
 • Önümlerde goşmaça aýratynlyklar
 • Birnäçe gün ýa-da hepde üçin mugt synag teklipleri
Bellik: satyjylaryňyzyň ýolbaşçy bilen habarlaşmagynyň wagty däl.

Bu ýerde, dogry saýlamaga kömek edýän mazmunyň dogry görnüşini basýarsyňyz, soňra satuw toparyndan bu mazmuny öňdebaryjy bilen baglanyşdyrmagyny haýyş edýärsiňiz. Ulanyp boljak käbir ajaýyp mazmunlar:
 • Önümi deňeşdirmek
 • Üçünji tarap synlary
 • Çözgüt barada gysgaça maglumat
 • Müşderileriň synlary (wideolar bulary ulanmagyň ajaýyp usulydyr)

Netije

Indiki gezek satuw döredýän mazmun döredeniňizde, önümiňizi satyn almak üçin akymy yzarlamaga synanyşyň we CTA bilen mazmunyňyzy basmaň. Bu, okyjylaryňyza günüň ahyrynda balansdygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, ýokardaky görkezmelere eýerseňiz, okyjylaryňyzy alyp bararsyňyz we günüň ahyrynda basmagy müşderilere öwürersiňiz.


mass gmail